Panaszkezelés, fogyasztóvédelmi szervek

Panaszbejelentéssel az alábbi békéltető testületekhez fordulhat

Közszolgáltatással kapcsolatos panasz

(továbbiakban panasz): a Közszolgáltató tevékenységével, szolgáltatásával, munkatársai viselkedésével szemben felmerülő minden olyan egyedi bejelentés, amelyben a panaszos a Közszolgáltató eljárását kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmű igényt fogalmaz meg. Panasznak csak azon bejelentés tekintendő, amely esetén mind a panaszos, mind a panasszal érintett szolgáltatási cím, mind a panasz tárgya egyértelműen beazonosítható. Nem minősül panasznak, ha az Ügyfél a Közszolgáltatótól általános tájékoztatást, véleményt, állásfoglalást vagy méltányossági intézkedést igényel, vagy ha az ügyfél kifogásoktól mentes tájékoztatást ad a Közszolgáltató számára. Nem minősül panasznak továbbá, ha az Ügyfél a Közszolgáltató azon lépését, tevékenységét kifogásolja, amely megtételét, végzését a Közszolgáltató számára a Ht, a Korm. rend.,vagy önkormányzati . rendelet előírja, így attól eltérni nem áll módjában. Nem minősül panasznak az sem, ha az Ügyfél nem a Közszolgáltató tevékenységét érintő megkeresést juttat el a Közszolgáltatóhoz.

A panasz bejelentése történhet:

  • személyesen
  • írásban (postai levél, e-mail, vagy fax), illetve
  • telefonon.

A Közszolgáltató a panaszkezelés során mind a határidők, mind a válasz formája tekintetében a Fgytv. előírásai alapján az alábbiak szerint jár el. A panasz beérkezésének dátuma minden, írásban küldött vagy jegyzőkönyvben rögzített panasz esetén az a nap, amely napon a panasz a Közszolgáltató iratkezelésre vonatkozó szabályzata szerint érkeztetésre került. A válaszadás alapvetően olyan írásos formában történik, amilyen formában a panasz a Közszolgáltatóhoz beérkezett, feltételezve azt, hogy az Ügyfél rendelkezik az adott csatornához való hozzáféréssel, illetve megadta elérhetőségét.

Személyesen tett panaszbejelentés

Személyes panaszt az Ügyfélszolgálaton tehetnek az Ügyfelek a megadott félfogadási időben.

Amennyiben az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, úgy jegyzőkönyv felvételére kerül sor. A panaszról felvett jegyzőkönyv tartalmazza az Ügyfél nevét, lakcímét, a panasz előterjesztésének idejét, helyét és módját, a panasz részletes leírását, az Ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét, Közszolgáltató nyilatkozatát az Ügyfél panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő személy és az Ügyfél (fogyasztó) aláírását, a jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét. A jegyzőkönyv másolati példányát Közszolgáltató a személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az Ügyfélnek (fogyasztónak átadja). A panasszal kapcsolatban ezt követően az írásban tett panaszbejelentés alapján jár el a Közszolgáltató.

Telefonon tett panaszbejelentés

A Közszolgáltató a Fgytv. előírásainak megfelelően, telefonos ügyfélszolgálatot működtet. Félfogadási időben a telefonos ügyfélszolgálat munkatársai törekednek az ügyfél teljes körű tájékoztatására, kérdései megválaszolására.

Az Ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi telefonon tett szóbeli panaszt, valamint az Ügyfélszolgálat munkatársa és az Ügyfél (fogyasztó) közötti telefonos kommunikációt Közszolgáltató hangfelvétellel rögzíti. A hangfelvételt a közszolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el és öt évig megőrzi, a fogyasztóvédelmi törvény 17/B paragrafusa alapján minőségbiztosítási okokból illetve a telefonon tett jognyilatkozatok utólagos bizonyíthatóságának érdekében, és az Ügyfél (fogyasztó) kérésére, díjmentesen rendelkezésre bocsátja.

A Közszolgáltató ügyfélszolgálati munkatársa a hangfelvétel készítésével, megőrzésével és rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kötelezettségéről, továbbá az egyedi azonosítószámról az Ügyfelet (fogyasztót) a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatja.

Amennyiben az Ügyfél nem elégedett a telefonos ügyfélszolgálati munkatárs által adott válasszal, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, úgy jegyzőkönyvben rögzítésre kerül az Ügyfél panasza, amellyel kapcsolatban ezt követően az írásban tett panaszbejelentés alapján jár el a Közszolgáltató, a jegyzőkönyvet az érdemi válasszal együtt megküldve.

Írásban (postai levél, fax, e-mail) tett panaszbejelentés

A panasz beérkezési napjának az írásos panasz érkeztetése számít. Írásbeli panaszokat 15 napon belül, írásbeli, de panasznak nem minősülő ügyfélmegkereséseket 30 napon belül válaszol meg a Közszolgáltató.

A Fgytv. előírásai szerint a Közszolgáltató Ügyfélszolgálata minden esetben köteles a Közszolgáltató panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indokolással ellátva írásba foglalni, és a fogyasztónak a panasz beérkezését követő 15 napon belül megküldeni, kivéve, ha a fogyasztó panaszát szóban közli és a Közszolgáltató az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz.

A 15 napos válaszadási határidő helyszíni vizsgálat vagy valamely hatóság megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. A válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak indokáról az Ügyfélszolgálat az Ügyfelet (fogyasztót) írásban, a válaszadási határidő letelte előtt tájékoztatja. Amennyiben az ügy bonyolultságára való tekintettel az előírt határidőkön belül az érdemi válasz nem adható meg, erről a Közszolgáltató tájékoztatni köteles az Ügyfelet.

Jogorvoslat, békéltető testület

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák (a továbbiakban: kamara) mellett működő független szervezet, amely feladata a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogviták) bírósági eljáráson kívüli rendezése, azaz e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek  eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. (Fgytv. 18. §)

Az Ügyfél (Fgytv. szerinti fogyasztó) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos, az előzőek szerinti fogyasztói jogvitának minősülő panaszával –ha véleménye szerint a Közszolgáltató nem orvosolta azt –, hivatalos szervhez fordulhat: az illetékességgel rendelkező békéltető testülethez.  A békéltető testület eljárása nem érinti az igények bírósági úton való érvényesíthetőségét.

A Ht. 83. §-a alapján -az elszámolással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban, illetve a díjhátralék esedékességét követően megtett intézkedésekre, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési, tájékoztatási, szolgáltatás nyújtási kötelezettségre vonatkozó rendelkezések fogyasztókkal szembeni megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el.

Az Ügyfélnek a fogyasztóvédelmi hatósági eljárásban igazolnia kell, hogy a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos és az eljárás alapjául szolgáló panaszt a Közszolgáltató felé megtette.

A panasz elutasítása esetén Közszolgáltató a panaszra adott írásos válaszában tájékoztatja az Ügyfelet (fogyasztót) arról, hogy mely hatóság, vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti abban az esetben, ha a panaszára adott választ nem tartja kielégítőnek.

Amennyiben tájékoztatásunkkal nem elégedett, panaszával (a hulladékszállítás igénybevételének helye szerint) a vármegyei békéltető tesületekhez fordulhat:

A fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye alapján az alábbi Vármegyei Békéltető Testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében:

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszám: (72) 507-154, (20) 283-3422

Fax szám: (72) 507-152

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu,

Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: (76) 501-525, (76) 501-532

Mobil: (70) 938-4765

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Fax szám: (76) 501-538

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu

 

Békés Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: (66) 324-976

Fax szám: (66) 324-976

E-mail cím: bekelt etes@bmkik.hu;

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám: (46) 501-090 (új ügyek)

(46) 501-871 (folyamatban lévő ügyek)

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszám: (1) 488-2131

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap cím: ww w.bekeltet.hu

 

Csongrád Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: (62) 554-250/118 mellék

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

 

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám: (22) 510-310

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

 

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: (96) 520-217

E-mail cím: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu

Honlap cím: www.bekeltetesgyor.hu

 

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: (52) 500-710, (52) 500-745

Fax szám: (52) 500-720

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Honlap cím: www.hbmbekeltetes.hu

 

Heves Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint 1. Kapucsengő: 6

Postacím: 3300 Eger, Postafiók 440.

Telefonszám: (36) 416-660/105 mellék,E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszám: (20) 373-2570

E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Honlap cím: www. jaszbekeltetes.hu

 

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: (34) 513-010/36 mellék

Fax szám: (34) 316-259

E-mail cím: bekelt etes@kemkik.hu

 

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14

Telefonszám: (32) 520-860

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Honlap cím: http ://www.nkik.hu

 

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Telefonszám: (1) 792-7881

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap: http://www.panaszrendezes.hu

 

Somogy Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszám: (82) 501-000, (82) 501-026

E-mail cím: skik@skik.hu

Honlap cím: www.skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: (42) 420-180

Fax szám: (42) 420-180

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Honlap cím: www.bekeltetes-szabolcs.hu

 

Tolna Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszám: (74) 411-661

Mobil: (30) 664-2130

Fax szám: (74) 411-456

E-mail cím: kamara@tmkik.h u , monus.greta@tmkik.hu

 

Vas Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonszám: (94) 312-356, (94) 506-645

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Honlap cím: www.vasibekelteto.hu

 

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszám: (88) 814-121, (88) 814-111 (VKIK)

Fax szám: (88) 412-150 (VKIK fax száma)

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap cím: www.be keltetesveszprem.hu

 

Zala Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.

Telefonszám: (92) 550-513

Fax szám: (92) 550-525

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Honlap cím: www. bekelteteszala.hu

 

A fogyasztó az alábbi, szolgáltatási hely szerint illetékes vármegyei

kormányhivatalokhoz fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében:

 

Baranya Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési,

Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2.

Telefonszám: (72) 795-398

E-mail: fogyasztovedelem@baranya.gov.hu

 

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési

és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.

Telefonszám: (76) 795-710

E-mail: fogyasztove delem@bacs.gov.hu

 

Békés Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és

Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 5600 Békéscsaba József Attila u. 2-4.

Telefonszám: (66) 546-150

E-mail: f ogyved@bekes.gov.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály,

Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 3530 Miskolc, Városház tér 1

Telefonszám: (46) 512-971

E-mail: fogyasztovedele m@borsod.gov.hu

 

Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály,

Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 1051 Budapest, Sas u.19. III. em.

Telefonszám: (1) 450-2598

E-mail: fogyved_kmf_b udapest@bfkh.gov.hu

 

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Műszaki Hatósági Főosztály,

Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Telefonszám: (62) 680-530

E-mail: fogyasztovedele m@csongrad.gov.hu

 

Fejér Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési,

Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 8.

Levelezési cím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 936

Telefonszám: (22) 501-751

E-mail: fogyved@ fejer.gov.hu

 

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi

Osztály

Cím: 9022 Győr, Türr István u. 7.

Telefonszám: (96) 795-950

Fax: (96) 795-955

E-mail: fogyasztovede lem@gyor.gov.hu

 

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki

Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály,

Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46

Telefonszám: (52) 533-924

Fax: (52) 327-753

E-mail: fogyasztovede lem@hajdu.gov.hu

 

Heves Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és

Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9

Levelezési cím: 3301 Eger, Pf. 81.

Telefon: (36) 515-469

Fax: (36) 516-040

E-mail: fogyved@ heves.gov.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki

Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály,

Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 5000 Szolnok, Indóház u. 8.

Telefonszám: (56) 422-603

E-mail: jasz.km mf@jasz.gov.hu

 

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 2800 Tatabánya, Bárdos László. u. 2.

Telefonszám: (34) 309-303

Fax: (34) 309-302

E-mail: fogyasztovedelem. meff@komarom.gov.hu

 

Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési

és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

3100 Salgótarján, Karancs út 54.

Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf. 308.

Telefon: (32) 511-116

E-mail: fogyved@ nograd.gov.hu

 

Pest Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Telefon: (1) 459-4843

E-mail: fogyved @pest.gov.hu

 

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési,

Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 7400, Kaposvár, Vásártéri u. 2.

Telefon: (82) 510-868

E-mail: fogyasztovede lem@somogy.gov.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10

Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza Pf: 77.

Telefon: (42) 500-694

Fax: (42) 504-398

E-mail: fogyasztovede lem@szabolcs.gov.hu

 

Tolna Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési,

Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3.

Telefonszám: (74) 795-385

Fax: (74) 999-103

E-mail: fogyasztoved elem@tolna.gov.hu

 

Vas Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési,Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7.

Levelezési cím: 9701 Szombathely, Pf. 29

Telefonszám: (94) 505-220, (94) 505-219

Fax: (94) 506-984

E-mail: fogyasztoved elem@vas.gov.hu

 

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály,

Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1

Telefon: (88) 550-510

E-mail: veszprem.fogyaszto vedelem@veszprem.gov.hu

 

Zala Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24.

Telefon: (92) 510-530

E-mail: fogyasztovedelem .zala@zala.gov.hu